Žalmy

Žalm 35

Broj, Hospodine, proti tým, čo broja proti mne! Bojuj proti tým, čo proti mne bojujú! Uchop štít a pavézu, povstaň mi na pomoc! Vytiahni oštep a zataras cestu tým, čo ma prenasledujú! Povedz mojej duši: Som tvoja spása. Nech sa hanbia a pýria tí, ktorí mi siahajú na život, nech s hanbou cúvnu tí, čo zamýšľajú moje nešťastie. Nech sú sťa pleva vo vetre a anjel Hospodinov nech ich odbíja.
14.03.2017 09:44 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy31-35 | komentáre: 0

Žalm 34

Dobrorečiť budem Hospodinu v každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich ústach. Nech sa mi chváli duša Hospodinom, nech čujú pokorní a zaradujú sa! Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujeme Jeho meno! Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz. Tí, čo na Neho hľadia, zažiaria, tvár sa im nezapýri.
06.03.2017 13:46 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy31-35 | komentáre: 0

Žalm 33

Plesajte v Hospodinu spravodliví, úprimným sluší chválospev. Oslavujte Hospodina citarou, ospevujte ho desaťstrunnou harfou! Spievajte Mu novú pieseň, krásne rozzvučte struny s plesaním! Lebo slovo Hospodinovo je pravdivé a všetko Jeho dielo je verné. Právo a spravodlivosť miluje, milosti Hospodinovej je plná zem. Hospodinovým slovom učinené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje. Zhrnul morské vody ako do koženého mechu, záplavy uložil do komôr.
28.02.2017 09:42 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy31-35 | komentáre: 0

Žalm 32

Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý! Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu, a v jeho duchu nieto ľsti! Keď som mlčal, trúchniveli mi kosti počas môjho ustavičného stenania, lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa Tvoja ruka, životná sila sa mi obrátila na letnú vyprahlosť. Sela. Vtedy som Ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu.
14.02.2017 19:42 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy31-35 | komentáre: 0

Žalm 31

K Tebe sa utiekam, ó Hospodine, kiež nikdy nie som zahanbený! Zachráň ma svojou spravodlivosťou! Nakloň ku mne svoje ucho, rýchlo ma vytrhni! Buď mi ochranným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil! Lebo Ty si mi skalou a mojim hradom, pre svoje meno veď ma a sprevádzaj ma. Vyveď ma zo siete, ktorú mi tajne nastavili, lebo si mojim útočišťom.
11.02.2017 20:27 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy31-35 | komentáre: 0

Žalm 30

Vyvyšovať Ťa budem, Hospodine, lebo si ma vytiahol z hlbín a nedoprial si mojim nepriateľom radovať sa nado mnou. Bože môj, Hospodine, na Teba som volal, a uzdravil si ma. Vyviedol si mi dušu z podsvetia, ó Hospodine, navrátil si ma k životu spomedzi tých ktorí zostupujú do hrobu. Ospevujte Hospodina, Jeho zbožní, a oslavujte Jeho svätú pamiatku!
07.02.2017 16:24 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy26-30 | komentáre: 0

Žalm 29

Vzdávajte Hospodinu, Boží synovia, vzdávajte Hospodinu slávu a moc. Vzdávajte Hospodinu slávu Jeho mena, vzývajte Hospodina pri Jeho svätom zjavení. Hlas Hospodinov zneje nad vodami, slávny Boh hrmí, Hospodin nad veľkými vodami. Hlas Hospodinov je mocný, hlas Hospodinov je velebný. Hlas Hospodinov láme cedry, Hospodin láme libanonské cedry.
05.02.2017 20:22 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy26-30 | komentáre: 1

Žalm 28

Ku Tebe volám, Hospodine, moja skala, neodmlčuj sa mi, aby som pre Tvoje mlčanie nebol podobný tým, čo zostupujú do hrobu. Počuj hlas môjho úpenia, keď volám k Tebe o pomoc, keď dvíham ruky k veľsvätyni Tvojho chrámu! Nestrhuj ma s bezbožnými a s páchateľmi neprávosti, ktorí vľúdne hovoria s blížnymi, lež nešľachetnosť majú v srdci.
02.02.2017 20:25 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy26-30 | komentáre: 0

Žalm 27

Hospodin je mojim svetlom a spásou, koho sa mám báť? Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho sa mám ľakať? Keď sa zlostníci približujú ku mne, aby mi zožierali telo, utláčatelia a nepriatelia moji potknú sa a padnú. Keby sa rozložil proti mne tábor, moje srdce sa nebojí, a keby sa aj vojna strhla proti mne, aj vtedy dúfam.
30.01.2017 16:14 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy26-30 | komentáre: 0

Žalm 26

Prisúď mi právo, Hospodine, lebo som chodil bez úhony, dúfal som neochvejne v Hospodina. Skús ma, ó Hospodine, skúšaj ma, preskúmaj moje ľadvie i srdce. Lebo mi Tvoja milosť bola pred očami, chodil som v Tvojej pravde. Nesedával som s falošníkmi, neschádzal som sa s pokrytcami. Nenávidel som spoločnosť zlosynov a s bezbožnými som nesedával.
29.01.2017 19:11 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy26-30 | komentáre: 0

Žalm 25

Ku tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu, Bože môj v Teba dúfam: nech nevyjdem na hanbu, nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. Nevyjde na hanbu nik z tých, čo očakávajú na Teba, na hanbu vyjdú tí, ktorí sú neverní bez príčiny. Ó Hospodine, daj mi poznať svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom! Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam.
26.01.2017 16:18 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy21-25 | komentáre: 0

Žalm 24

Hospodinová je zem i čo ju naplňuje, svet a tí, ktorí na ňom bývajú. Lebo On založil ju na moriach a upevnil ju na riekach. Kto smie vstúpiť na vrch Hospodinov? A kto sa postaviť na Jeho svätom mieste? Človek nevinných rúk a srdca čistého, ktorý si dušu neobracia k márnosti a krivo neprisahá. Dostane požehnanie od Hospodina a spravodlivú odmenu od Boha svojej spásy.
22.01.2017 20:03 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy21-25 | komentáre: 0

Žalm 23

Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou: Tvoj prút a tvoja palica ma potešujú.
21.01.2017 14:40 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy21-25 | komentáre: 0

Žalm 22

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, od slov môjho kriku! Bože môj, volám vo dne, - ale ty sa neozývaš, aj v noci, - ale nemôžem sa utíšiť. Ty však tróniš ako svätý, Ty chvála Izraela. V Teba dúfali naši otcovia, dúfali, a Ty si ich zachraňoval. Ku Tebe volávali a vyslobodzoval si ich, v Teba dúfali a nebývali zahanbení.
16.01.2017 17:25 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy21-25 | komentáre: 0

Žalm 21

Ó, Hospodine, kráľ sa teší z tvojej sily, jak veľmi jasá nad tvojou spásou! Vyplnil si mu túžbu srdca a neodoprel si mu žiadosť jeho úst. Sela. Veď si mu s požehnaním blaha vyšiel v ústrety, položil si mu na hlavu korunu rýdzozlatú. Prosil Ťa o život a dal si mu ho, na večné veky dlhý život. Veľká je jeho sláva pre tvoju pomoc, dôstojnosť a velebu si vložil na neho.
09.01.2017 15:26 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy21-25 | komentáre: 0

Žalm 20

Nech ťa v deň súženia vyslyší Hospodin a ochraňuje ťa meno Boha Jákobovho! Nech ti pošle pomoc zo svätyne a podopiera ťa zo Siona. Nech pamätá na všetky tvoje dary a tvoju žertvu príjme blahosklonne! Sela. Nech ti dá, čo si tvoje srdce zažiada, a splní každý úmysel tvoj! Nech zaplesáme nad tvojou spásou a v mene nášho Boha vztýčime zástavu.
04.01.2017 18:19 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy16-20 | komentáre: 1

Žalm 19

Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha. Deň dňu oddáva zvesť, noc noci podáva poznanie. Niet reči, nieto slov, nepočuť ich hlas. Ich zvuk sa nesie po celej zemi a ich slová až na okraj sveta: Na nich postavil slnku stan, ono vychádza ako ženích zo svojej izby, teší sa ako hrdina, že pobeží dráhou. Na kraji nebies má svoj východ a obieha až na druhý kraj, pred jeho páľou nič sa neukryje.
03.01.2017 15:17 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy16-20 | komentáre: 0

Žalm 18

Vrúcne ťa milujem, ó Hospodine, moja sila! Hospodin moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ, môj Boh je moje bralo v Neho dúfam, môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť. Volám na Hospodina, ktorý je hoden chvály, som zachránený pred svojimi nepriateľmi. Obkľúčili ma putá smrti a prúdy záhuby ma predesili. Ovinuli ma putá podsvetia, osídla smrti zastihli ma.
01.01.2017 14:49 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy16-20 | komentáre: 0

Žalm 17

Čuj Hospodine, spravodlivú vec! Pozoruj môj nárek! Naslúchaj mojej modlitbe z úst ktoré neklamú! Od Teba nech vyjde súd o mne, nech tvoje oči vidia čo je správne. Preskúmal si mi srdce, prehliadol ma v noci, preskúšal si ma, no nič nenachádzaš, zaumienil som si, že sa moje ústa neprehrešia. Podľa slova Tvojich úst pri ľudských činoch chránil som sa chodníkov násilníckych.
29.12.2016 15:58 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy16-20 | komentáre: 0

Žalm 16

Ochraňuj ma, Bože, lebo sa k Tebe utiekam. Hovorím Hospodinu: Ty si môj pán! Niet pre mňa šťastia mimo Teba! Vo svätých, čo sú v krajine, a v slávnych mávam všetku záľubu. Mnohé sú bolesti tých, čo k inému bohu sa utiekajú, krvavé uliatby im neprinesiem a nevezmem ich mená na pery.
27.12.2016 09:21 | celý článok | náboženstvo a mystika | Žalmy16-20 | komentáre: 0

Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014